Toulky Vysočinou - Stezka poznání V. - B

22. únor 2013 | 11.02 |
› 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŽELEZNÉ HORY
.
Zajímavá geologie
Obec Maleč a její okolí na sever od silnice Libice n/D-Běstvina je součástí Chráněné krajinné
oblasti Železné hory. Ta byla v roce 1991 vyhlášena za účelem ochrany a postupné obnovy
hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků.
Železné hory jsou severozápadní výspou Českomoravské vrchoviny.
Malebná krajina s výrazným zlomovým hřbetem, hlubokými údolími, říčními nivami, s mozaikou lesů,
luk, polí, rybníků a drobných sídel na severu pozvolna spadá do roviny Polabí a na jihu
se prudce kloní do luhu řeky Doubravy.

CHKO je výjimečná pestrostí v utváření geologického podloží. Je zde možné nalézt zastoupení
téměř všech geologických jednotek celého Českého masivu, a tak lze bez nadsázky označit
Železné hory za učebnici geologie pod otevřeným nebem.
.
Maleč je z geologického hlediska součástí úzkého pásu krajiny zvaného Dlouhá mez.
Tento pás, který se táhne podél jihozápadního okraje CHKO, je tvořen usazeninami druhohorního
křídového moře. Od Chotěboře a Libice nad Doubravou až ke Třemošnici leží křídová pánev,
tektonicky dělená na řadu ker. Vyskytují se zde pískovce, slepence a slínovce, které ve svých
vrstvách obsahují přirozené, přírodně filtrované akumulace podzemních vod.
Zásobují města a obce regionu pitnou vodou.
Vysoká geodiverzita spolu s členitým reliéfem podmínily i značnou různorodost živé přírody.
To vše, ve spojení s dlouhodobým obhospodařováním krajiny generacemi zde žijících lidí,
podmínilo ve svém výsledku existenci malebné krajiny, skrývající v sobě množství romantických
zákoutí a nenápadných půvabů. Není náhoda, že význační malíři české krajinomalby jako
Antonín Chittussi, František Kaván nebo Oldřich Blažíček v krajině Železných hor často hledali
a nacházeli motivy pro svá díla.
.
Příroda
Aby byla zajištěna ochrana nejcennějších míst Železných hor, bylo postupně zřízeno 26 menších
zvláště chráněných území. Největší z nich je národní přírodní rezervace Lichnice -
Kaňkovy hory se zachovalými lesními společenstvy bučin, reliktních borů a suťových lesů.
Ukázkou lesů s přírodě blízkým charakterem porostů je v bližším okolí
Malče například přírodní rezervace Spálava.
V Železných horách se můžeme setkat s velice různorodou květenou.
Ať jsou to ostřice, suchopýry, rosnatky, mečíky, kosatce a orchideje mokřadních luk a rašelinišť
nebo naopak rostliny suchých výslunných strání jako je vřes, smilka, válečka, jehlice, jalovec a jiné.
Nejbližší botanicky významnou lokalitou je přírodní památka Chuchelská stráň.
Cenná jsou i teplomilná travinná a křovinatá společenstva rostlin na stráni severně od Malče, kde
pozorný návštěvník může například začátkem podzimu obdivovat kvetoucí ocúny jesenní.
Řeka Doubrava je pak téměř v celém úseku protékajícím CHKO známa hojným výskytem
vranky obecné, drobné rybky žijící skrytě pod kameny v peřejnatých úsecích. Rybníky a tůně s
navazujícími extenzivně obhospodařovanými loukami osidluje celá řada obojživelníků včetně
například rosničky zelené. Na prudkých svazích se skalními výchozy hnízdí největší
druh z evropských sov-výr velký.
.
Pozornost návštěvníků si zaslouží i památné stromy. Ty rostou v Železných horách s několika
málo výjimkami v intravilánech obcí. Nedaleká Klokočovská lípa s odhadovaným stářím 1 000 let patří
k nejstarším stromům v Čechách. Svojí mohutností upoutá i Lánská lípa v obci Lány nedaleko od Malče.
.
Péče o přírodu
Každoročně jsou vysázeny stovky původních listnatých dřevin a jedle bělokoré, jsou koseny
nebo spásány druhově bohaté louky, ošetřovány památné stromy či zakládány nebo ošetřovány sady
starých krajových odrůd ovocných stromů. Bez spolupráce s dobrovolnými ochránci přírody,
lesníky, myslivci, vodohospodáři a zemědělci, tedy lidmi žijícími a pracujícími ve zdejší krajině,
by veškeré tyto činnosti šlo vykonávat jen těžko.
.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory
a krajské středisko Pardubice zajišťuje odbornou i praktickou péči o území CHKO.
Je organizační složkou státu.
(Zdroj:stezka poznani.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře